Kỹ năng số cho phụ nữ và trẻ em gái

Tổng quan chương trình

Mục đích

Khuyến khích, trao quyền các trẻ em gái theo đuổi ngành công nghệ; Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận và học hỏi các kiến thức và kỹ năng số; Nâng cao năng lực số và tăng cường sự tham gia của nữ giới vào hoạt động CNTT; Tăng cường năng lực CNTT/an toàn số /chuyển đổi số cho lãnh đạo là nữ giới trong các tổ chức.

Các nhóm hoạt động chính

  • Tăng cường năng lực: hội thảo, tập huấn, cố vấn (mentoring, coaching)…
  • Truyền thông nâng cao nhận thức: các chiến dịch truyền thông, các sản phẩm truyền thông đa phương tiện…
  • Hỗ trợ về công nghệ: kết nối tiếp cận tới các nguồn lực.

CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH

Dự án "Nâng cao vai trò lãnh đạo nữ Việt Nam ở các Tổ chức PCP thông qua sử dụng công nghệ" (2008-2009)

Dự án "Nâng cao kỹ năng quản lý và lãnh đạo cho các nữ lãnh đạo tổ chức PCP Việt Nam" (2010-2011)

Chương trình Nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ số cho thành viên TYM - Dự án Go Digital ASEAN (2020)

Scroll to Top