• Tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Việt Nam
  • contact@vietnet-ict.org
Thumb

Mục đích

Khuyến khích, trao quyền các trẻ em gái theo đuổi ngành công nghệ; Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận và học hỏi các kiến thức và kỹ năng số; Nâng cao năng lực số và tăng cường sự tham gia của nữ giới vào hoạt động CNTT; Tăng cường năng lực CNTT/an toàn số /chuyển đổi số cho lãnh đạo là nữ giới trong các tổ chức

Các nhóm hoạt động chính

    • Tăng cường năng lực: hội thảo, tập huấn, cố vấn (mentoring, coaching)...
    • Truyền thông nâng cao nhận thức: các chiến dịch truyền thông, các sản phẩm truyền thông đa phương tiện...
    • Hỗ trợ về công nghệ: kết nối tiếp cận tới các nguồn lực.
Thumb
Thumb

CÁC DỰ ÁN TRONG CHƯƠNG TRÌNH