• Tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Việt Nam
  • contact@vietnet-ict.org
Thumb

Mục đích

Khuyến khích, trao quyền các trẻ em gái theo đuổi ngành công nghệ; Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận và học hỏi các kiến thức và kỹ năng số; Nâng cao năng lực số và tăng cường sự tham gia của nữ giới vào hoạt động CNTT; Tăng cường năng lực CNTT/an toàn số /chuyển đổi số cho lãnh đạo là nữ giới trong các tổ chức.

Các nhóm hoạt động chính

  • Tăng cường năng lực: hội thảo, tập huấn, cố vấn (mentoring, coaching)...
  • Truyền thông nâng cao nhận thức: các chiến dịch truyền thông, các sản phẩm truyền thông đa phương tiện...
  • Hỗ trợ về công nghệ: kết nối tiếp cận tới các nguồn lực.
Thumb
Thumb

CÁC DỰ ÁN TRONG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ số cho thành viên TYM – Dự án Go Digital ASEAN (2020)
Xem thêm
Dự án “Nâng cao kỹ năng quản lý và lãnh đạo cho các nữ lãnh đạo tổ chức phi chính phủ Việt Nam” (2010-2011)
Xem thêm
Dự án: “Nâng cao vai trò lãnh đạo nữ Việt Nam ở các Tổ chức phi chính phủ thông qua sử dụng công nghệ” (2008 – 2009)
Xem thêm
Previous
Next