• Tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Việt Nam
  • contact@vietnet-ict.org
Thumb

Mục đích

Hỗ trợ các nhóm yếu thế tiếp cận và hưởng lợi từ các hoạt động ứng dụng CNTT, thu hẹp khoảng cách số; Nâng cao năng lực CNTT-TT và an toàn, bảo mật số cho các nhóm đối tượng yếu thế.

Các nhóm hoạt động chính

    • Tăng cường năng lực: hội thảo, tập huấn...
    • Truyền thông nâng cao nhận thức: các chiến dịch truyền thông, các sản phẩm truyền thông đa phương tiện...
    • Hỗ trợ về công nghệ: kết nối tiếp cận tới các nguồn lực.
Thumb
Thumb

CÁC DỰ ÁN TRONG CHƯƠNG TRÌNH