CNTT-TT & an toàn số cho các nhóm yếu thế khác

Tổng quan chương trình

Mục đích

Hỗ trợ các nhóm yếu thế tiếp cận và hưởng lợi từ các hoạt động ứng dụng CNTT, thu hẹp khoảng cách số; Nâng cao năng lực CNTT-TT và an toàn, bảo mật số cho các nhóm đối tượng yếu thế.

Các nhóm hoạt động chính

    • Tăng cường năng lực: hội thảo, tập huấn…
    • Truyền thông nâng cao nhận thức: các chiến dịch truyền thông, các sản phẩm truyền thông đa phương tiện…
    • Hỗ trợ về công nghệ: kết nối tiếp cận tới các nguồn lực.

CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH

Các chương trình đào tạo tập huấn cho các đối tác về an toàn số và ứng dụng CNTT cho các nhóm đối tượng yếu thế (2020 – nay)

Khóa đào tạo Lập trình Front-End cho nhóm khiếm thị, hợp tác với Công ty Cổ phần công nghệ HTECom (2022)

Hội thi “Sáng kiến giảm nghèo bền vững thông qua phát huy nội lực cộng đồng” (2016)

Scroll to Top