Cơ cấu nhân sự

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRUNG TÂM

Nguyễn Thu Huệ

Chủ tịch Hội đồng trung tâm

Bùi Anh Tuấn

Thành viên Hội đồng trung tâm
Thumb

Ngô Minh Trang

Thành viên Hội đồng trung tâm

Ban Giám Đốc

Thumb

Ngô Minh Trang

Giám Đốc

Phạm Thị Hiền

Phó Giám Đốc - Phụ trách Đào tạo

CÁN BỘ HÀNH CHÍNH KẾ TOÁN

Nguyễn Thùy Hương

Phụ trách Hành chính
Thumb

Nguyễn Thị Lệ

Phụ trách Tài chính - Kế toán

Nguyễn Như Quỳnh

Trợ lý KT - Hành chính

CÁN BỘ DỰ ÁN

Thumb

Lê Hoàng Diệu Anh

Quản lý Dự án và Truyền thông
Thumb

Phạm Linh Trang

Cán bộ Kỹ thuật và Đào tạo

Lê Thị Thu Trang

Cán Bộ dự án

Phạm Vân Diệp

Trợ lý Dự án và Truyền thông
Scroll to Top