• Tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Việt Nam
 • contact@vietnet-ict.org
Thumb

1. Giới thiệu:

Youth Spark Digital Inclusion được Microsoft tài trợ với mục đích xây dựng năng lực về Khoa học Máy tính (CS) và CNTT cho thanh niên trong các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ nhằm tạo cơ hội phát triển và hội nhập cho họ bằng cách thiết kế một chương trình giảng dạy CNTT bổ sung và các hoạt động nâng cao nhận thức khác. Các nhóm tập trung chính là người dân tộc thiểu số, học sinh trung học và thanh niên trong các cộng đồng chưa được phục vụ. Hỗ trợ chuyển đổi lâu dài, có hệ thống giáo dục CS & ICT cho thanh niên.

2. Kết quả:

Giai đoạn 1 (2016- 2017):

 • Địa bàn dự án: 7 tỉnh (Hòa Bình, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Kiên Giang, Sóc Trăng, TP.HCM).
  • 472 giảng viên và 42.178 thanh niên được đào tạo về CNTT và Khoa học máy tính với tinh thần sáng tạo, năng động phương pháp đào tạo.
  • 62.502 thanh niên tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức bao gồm: Hour of Code, YouthSpark Live, Career trip

Giai đoạn 2 (2017- 2018):

 • Địa bàn dự án: 12 tỉnh thành
  • 600 giảng viên và 100.000 giảng viên sẽ được đào tạo về CNTT và Khoa học máy tính với phương pháp đào tạo tích cực và sáng tạo.
  • Các hoạt động nâng cao nhận thức sẽ được thực hiện, bao gồm Giờ lập trình, trường huấn luyện đồng đẳng

Giai đoạn 3 (2018):

 • Địa bàn dự án: 19 tỉnh thành
  • 600 giáo viên và 85.300 học sinh sẽ được đào tạo về CNTT và CS với phương pháp sáng tạo
  • Tăng cường và số hóa tài liệu đào tạo
  • Nhân rộng mô hình Thuyền Kích Hoạt
  • Vận động chính sách
Thumb
Thumb