Dự án “Nâng cao vai trò lãnh đạo nữ Việt Nam ở các tổ chức PCN thông qua công nghệ” (2010-2011)

Mục tiêu dự án

Dự án nhằm nâng cao tính bền vững của tổ chức phi chính phủ Việt Nam thông qua các lãnh đạo nữ áp dụng cách tiếp cận doanh nhân xã hội. Dự án nằm trong khuôn khổ quỹ tài trợ nhỏ của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Kết quả đạt được

  • 10 tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau sẽ có cơ hội xây dựng cách quản trị và điều hành của họ theo những phương cách bền vững hơn, sử dụng cách tiếp cận doanh nhân xã hội.

  • 15 nữ lãnh đạo của các tổ chức phi chính phủ sẽ có cơ hội phát triển kỹ năng chuyên môn, trở nên sáng tạo và tự tin trong công việc của họ, có khả năng trao đổi về công việc với nhau và với các bên liên quan một cách hiệu quả, phục vụ cho sự phát triển cá nhân cũng như sự phát triển tổ chức của họ.
  • Hoạt động phi chính phủ tại Việt Nam sẽ được chia sẻ bài học từ năm trường hợp nghiên cứu là thành viên mạng lưới. Từ đó, nhiều tổ chức phi chính phủ sẽ hoạt động hiệu quả hơn góp phần vào sự phát triển bền vững của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam nói chung, có được sự tôn trọng từ các bên liên quan bao gồm chính phủ, các nhà tài trợ và cộng đồng.

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH:

Dự án này là một trong các dự án thuộc khuôn khổ chương trình:

Tài liệu đính kèm

Scroll to Top