Trang chủ > Chương trình - Dự án > CNTT-TT và an toàn số cho nhóm yếu thế khác

Chương trình "Kỹ năng số khu vực ASEAN"

Posted on 16/01/2023

Posted in Youth Internet Governance Forum (YIGF)

Giới thiệu dự án

Tại Việt Nam, Quỹ ASEAN hợp tác cùng Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT). Chương trình mang tính khu vực nhằm phòng chống sự lan truyền thông tin sai lệch và thông tin giả mạo bằng cách cung cấp đào tạo về kiến thức số cho thanh niên, giáo viên, phụ huynh, người cao tuổi, người khuyết tật, các đối tượng yếu thế, lãnh đạo cộng đồng và các nhà quản lý. Chương trình bao gồm một chiến dịch nâng cao nhận thức mạnh mẽ để đảm bảo rằng tầm quan trọng của phương tiện truyền thông và kiến thức thông tin được hiểu rõ hơn bởi nhiều đối tượng hơn và truyền cảm hứng cho mọi người thay đổi và phát hiện và ngăn chặn các trò lừa đảo và tin tức giả mạo lan truyền.

Hoạt động dự án

Dự án khác