Giới thiệu về Vietnet-ICT

Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông VietNet (VietNet-ICT) là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
VietNet-ICT được thành lập theo Quyết định số 227/QĐ-TWH ngày 21/11/2007 của Hội Khoa học Phát triển Nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số 195/ĐK-KH&CN ngày 20/12/2007 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
Tầm nhìn: VietNet-ICT hướng tới một nông thôn Việt Nam được phát triển bền vững nhờ thu hẹp khoảng cách số và tiếp cận thông tin hiệu quả.
Sứ mệnh: Vietnet-ICT hỗ trợ dân nghèo Việt Nam tiếp cận và hưởng lợi từ các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông thông qua thúc đẩy quan hệ đối tác và tăng cường năng lực.

Lĩnh vực hoạt động:

  • Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự gắn với người nghèo thông qua sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin và truyền thông.
  • Tăng cường năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm nâng cao vị thế của người phụ nữ trong xã hội, góp phần thực hiện bình đẳng giới.
  • Tăng cường năng lực truyền thông hướng tới các tổ chức xã hội dân sự, các nhóm yếu thế trong xã hội và phát triển bền vững.
  • Tham gia tích cực vào quá trình xây dựng luật, chính sách công nghệ thông tin và truyền thông hướng tới phát triển bền vững và bình đẳng.
  • Phát huy vai trò kết nối và tăng cường chất lượng nguồn nhân lực.