Khoá học Quản trị Internet Online

Để có những kiến thức nền tảng về Quản trị Internet, các thanh viên nhóm thanh niên nòng cốt YIGF Việt Nam đã đăng ký khoá học “Shaping Internet” do Internet Society cung cấp.

Khoá học bao gồm 10 mô-đun, mỗi mô-đun cung cấp một phần kiến thức liên quan tới Internet. Nội dung của các mô-đun như mô tả ở phía dưới.

Mô-đun 01: Lịch sử của Internet

Trong mô-đun này, chúng tôi sẽ điều hướng theo trình tự thời gian của các cải tiến kỹ thuật chính và khám phá các nguyên tắc cơ bản chính nhất định, các nguyên tắc vẫn còn hiệu lực như thời kỳ đầu của Internet.

Mô-đun 02: Bất biến Internet

“Bất biến Internet” là đặc điểm của Internet không thay đổi. Không có chúng, con đường tiến hóa của Internet có thể dẫn đến một mạng không mang lại lợi ích và cơ hội cho người dùng cuối như ngày nay. Trong mô-đun này, chúng tôi khám phá 8 bất biến Internet.

Mô-đun 03: Giới thiệu về Quản trị Internet

Mô-đun này bắt đầu với một cuộc thảo luận về việc xác định Quản trị Internet. Sau đó, nó khám phá những cách khác nhau trong đó các tổ chức đã cố gắng tạo ra các nguyên tắc phân loại – hoặc hệ thống phân loại – về các vấn đề Quản trị Internet.

Mô-đun 04: Nguyên tắc chính sách Internet

Trong mô-đun này, chúng tôi xem xét các nguyên tắc Internet và cách chúng phát triển khi Internet phát triển.

Mô-đun 05: Các diễn viên Internet và các nhóm liên quan

Trong mô-đun này, chúng tôi giới thiệu các tác nhân và tổ chức của Hệ sinh thái Internet và thảo luận về khái niệm ‘đa chủ thể’ – một trong những thuật ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trong Quản trị Internet.

Mô-đun 06: Cơ sở hạ tầng, tiêu chuẩn, giao thức và hệ thống Internet

Trong mô-đun này, chúng tôi bao gồm một số chủ đề quan trọng, bắt đầu bằng thông tin kỹ thuật về cơ sở hạ tầng Internet và các giao thức mạng.

Mô-đun 07: Khung quy định

Trong mô-đun này, chúng tôi sẽ xem xét ngắn gọn các thành phần chính của cải cách quy định, đặc điểm của thị trường viễn thông mở và cạnh tranh, và vai trò của cả quy định và của cơ quan quản lý. Phần thứ hai của mô-đun này tập trung vào vấn đề cấp bách của Network Neutrality.

Mô-đun 08: Quản trị Internet để phát triển

Phần này của khóa học sẽ tập trung vào vai trò của khung chính sách và các sáng kiến ​​pháp lý trong việc thúc đẩy triển khai Internet và tăng trưởng truyền thông để giải quyết các vấn đề phát triển cốt lõi, như Phân chia số.

Mô-đun 09: Các khía cạnh pháp lý của quản trị Internet

Không có luật pháp duy nhất, được thống nhất trên toàn cầu hoặc bộ quy định cho Internet. Các chế độ pháp lý quốc tế, khu vực và quốc gia và các thể chế khác nhau tạo ra và ảnh hưởng đến sự phát triển của luật pháp và chính sách, tất cả đều đóng một vai trò trong việc điều chỉnh hoạt động Internet.

Mô-đun 10: Bao gồm kỹ thuật số

Mô-đun này giải thích tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự đa dạng ngôn ngữ trên Internet, các thách thức và các bước thực hiện đối với các giải pháp, bao gồm các nỗ lực Quốc tế hóa và Bản địa hóa.

Mô-đun 11: An ninh mạng và khả năng phục hồi

Trong mô-đun này, chúng tôi xem xét một số yếu tố khác nhau của an ninh mạng, bắt đầu với tầm quan trọng của quản lý rủi ro và sau đó chuyển sang tầm quan trọng của sự hợp tác và phối hợp trong không gian an ninh mạng, trong đó vai trò của quan hệ đối tác công tư và khác các yếu tố, được kiểm tra.

Tìm hiểu thêm về khoá học tại: https://www.internetsociety.org/learning/shaping-internet/

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP
vi