Giới thiệu chung

Trung tâm Công nghệ Thông tin- Truyền thông Vietnet (Vietnet- ICT) được thành lập từ năm 2007, đăng ký là tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông trực thuộc Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực nhân tài Việt Nam.

Tầm nhìn: Vietnet-ICT hướng tới thu hẹp khoảng cách số, tạo cơ hội để các tổ chức và cộng đồng có cơ hội phát triển và thành công hơn

Sứ mệnh: Vietnet- ICT hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương tại Việt Nam tiếp cận và hưởng lợi từ các dịch vụ CNTT và truyền thông, thông qua thúc đẩy hợp tác đối tác và tăng cường năng lực.

Lĩnh vực hoạt động:

  • Tăng cường năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho các tổ chức phi lợi nhuận;
  • Nâng cao vị thế phụ nữ, thanh niên và nông dân nhờ sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin và truyền thông;
  • Tham gia quá trình nghiên cứu, đề xuất chính sách liên quan tới công nghệ thông tin và truyền thông;
  • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông;
  • Triển khai thực nghiệm từ kết quả khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.